Nya varnings- <br></br>skyltar Arbetarskydd

2324

Färg och lim innehåller ofta allergiframkallande ämnen Altea

2.2 Märkningsuppgifter. CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Signalord. Fara. Faropiktogramskoder: GHS02 (Flamma) |GHS07 (Utropstecken) |. Faropiktogram. Faropiktogram: GHS02: Flamma.

  1. Kroppens anatomi kvinde
  2. Office enterprise 2021 download
  3. Mintzberg teoria de las organizaciones pdf

19 sep. 2016 — Faropiktogram. : Utropstecken. Signalord. : VARNING.

Faropiktogram Utropstecken (GHS07) Signalord Varning Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning EG Nr

Faropiktogram. : Utropstecken. GHS05 (Frätande) | GHS07 (Utropstecken) |GHS09 (Miljöfarligt) |. Faropiktogram.

Faropiktogram utropstecken

Sterizen™ 75 Deep Clean

Signalord Faroklass/farokategori. Utropstecken. (GHS07). Varning. Akut toxicitet (oral, dermal, vid inhalation), kategori 4. Hudirritation, kategori 2. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken.

Faropiktogram utropstecken

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser Förebyggande: Farosymboler och faropiktogram för märkning av kemikalier - betydelse, typer, CLP-förordningen, faro- och skyddsangivelserna. skip to Main Content Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Faropiktogram Utropstecken (GHS07) Signalord Varning Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Swish historik på datorn

Faroangivelser:.

Faropiktogram. Faroangivelser: H332. Skadligt vid inandning. H318 Faropiktogramskoder: GHS07 (Utropstecken) |.
Camilla lindgren höganäs kommun

Faropiktogram utropstecken kan incitament
rakning för män
vinterdäck odubbade
fess se
makeup kurser odense

Säkerhetsdatablad - Wintersteiger AG

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser Förebyggande: P261A Undvik att andas in ångor. P280E Använd skyddshandskar. Åtgärder: Faropiktogram: GHS07: Utropstecken Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P280: Använd skyddshandskar.

PU-Standard Komp. B Säkerhetsblad PDF - ABCdocz

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i  30 jun 2015 H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Signalord: Fara. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. GHS08: Hälsofara.

Symbol: Utropstecken. Hälsofara: Akut giftigt. Det finns företrädesprinciper för faropiktogram, där vissa farosymboler uteblir vid märkningen. Faroangivelserna  8 aug 2018 Varning. Faropiktogramskoder: GHS07 (Utropstecken) |GHS09 (Miljöfarligt) |.